Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

 • „Provozovatel“ znamená Ing. Tomáš Kápl, Poznaňská 440/23, 18100 Praha 8, IČ: 06887058;
 • „Zákazník“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která provede objednávku;
 • “Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka

Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na Setkání koordinátorů přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na www.setkanikoo.cz nebo e-mailem. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení.

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka potvrzena kliknutím na tlačítko “Odeslat” u Registračního formuláře.

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail.

Náhradníci

V případě překročení kapacity Setkání koordinátorů se může Zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud Provozovatel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Zákazník kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto.

Cena

Ceny Setkání koordinátorů je smluvní a je uváděna včetně DPH. Cena akce (dále také jako “Registrační poplatek”) zahrnuje kromě poplatku za účast na akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a také občerstvení.

Úhrada

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek.
Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce.

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 2 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak.

Storno

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.
Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel možnost vyslat za sebe náhradníka, Registrační poplatek se však nevrací.

Organizační změny

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání Setkání koordinátorů z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem.

Zrušení akce

Provozovatel si vyhrazuje právo Setkání koordinátorů zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Setkání koordinátorů, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

Ochrana osobních údajů

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizaci Setkání koordinátorů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
 • se registrujete se na Setkání koordinátorů;
 • se zúčastníte naší přednášky, školení či konference;
 • se registrujete do našeho newsletteru;
 • nám pošlete poptávku našich služeb;
 • uzavřete s námi smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních či konferencích;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 24.11.2018.